Paketa e Gjelbër Junior

Paketa e Gjelbër Junior
nëntor 2018 | Printim |

“Paketa e Gjelbër Junior” përmban mjete plotësuese edukative, të zhvilluara si rezultat I bashkëpunimit të përbashkët mes ekipit të REC dhe grupeve të mësimdhënësve dhe ekspertëve kompetentë nga shkollat fillore dhe institucionet e tjera arsimore në Shqipëri. Ky produkt është dhe një tjetër tregues i suksesshëm i lidhur me përpjekjet e REC për ngritjen e kapaciteteve të mësuesve dhe të trajnerëve në mbështetje të zhvillimit të institucioneve dhe programeve që e rrisin cilësinë e arsimit për mjedisin dhe zhvillimin e qëndrueshëm në Shqipëri. “Paketa e Gjelbër Junior” ndihmon në zhvillimin e vlerave të reja tek nxënësit dhe një model të ri të sjelljes në shkollë, shtëpi dhe shoqëri. Me këtë, fëmijët do të bëhen ambasadorë të qëndrueshmërisë së një shoqërie dhe do t’ua transmetojnë njohuritë dhe shprehitë e tyre të reja miqve dhe rrethit familjar.

Language versions