Vlerësimi i të Dhënave për Informacion Mjedisor dhe Nevojat e Përdoruesve

Vlerësimi i të Dhënave për Informacion Mjedisor dhe Nevojat e Përdoruesve
mars 2018 | Printim | Fletë të dhënash

Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri, në kuadër të projektit “Krijimi i Sistemit të Menaxhimit dhe të Monitorimit të Informacionit Mjedisor në Shqipëri në përputhje me Raportimin Global”, ka përgatitur dhe shpërndarë një pyetësor në institucionet kryesore shtetërore në Tiranë dhe në Kolonjë.
Qëllimi i këtij pyetësori ishte grumbullimi i informacionit mbi nivelin e të dhënave dhe të njohurive që kanë institucionet shqiptare në lidhje me çështjet e mjedisit; dhe vlerësimi i nevojave të stafit të tyre për trajnime në fushën e menaxhimit të informacionit mjedisor.

Language versions