Monitorimi i të Dhënave dhe Menaxhimi i Informacionit Mjedisor në Shqipëri

Monitorimi i të Dhënave dhe Menaxhimi i Informacionit Mjedisor në Shqipëri
prill 2018 | Printim | Libër

Një vlerësim i hollësishëm i nevojave dhe burimeve në dispozicion në marrëveshjen aktuale institucionale rreth çështjeve mjedisore që fokusohet kryesisht në zhvillimet më të fundit institucionale në sektorin e menaxhimit mjedisor dhe informacionit (p.sh., krijimi i Agjencisë së Zonave të Mbrojtura). Vlerësimi i informacionit bazë dhe nevojave për menaxhimin e informacionit do të jetë i lidhur ngushtë me konventat që po zhvillohen në Shqipëri: UNFCCC, CBD dhe UNCCD. Së fundmi, përgatitja e raportit kombëtar të CCD për Shqipërinë. Kështu, nevojat e identifikuara do të adresojnë drejtpërsëdrejti ato specifike për angazhimet globale për menaxhimin dhe raportimin e informacionit. Vlerësimi do të organizohet përmes hulumtimeve dhe analizave, intervistave me përfituesit kryesorë dhe një sërë punëtorive kombëtare dhe lokale.

Qëllimi i këtij raporti është që të paraqesë rezultatet e një studimi të të dhënave, duke përfshirë identifikimin e nevojave të të dhënave me prioritet të lartë, me vëmendje të veçantë të dhënat relevante për konventat e Rio-s dhe kërkesat e EEA për agjencitë qeveritare.
• Vlerësimi i rrjedhjes të të dhënave ekzistuese dhe të propozuara lidhur me menaxhimin e mjedisit dhe informacionit me vëmendje të veçantë në konfigurimin e ri administrativ për menaxhimin e mjedisit dhe informacionit dhe kontekstit përkatës institucional dhe ligjor.
• Kryerja e trajnimit dhe vlerësimit të stafit qeveritar nëpër agjencitë përgjegjëse për monitorimin, vlerësimin dhe raportimin e mjedisit (në nivel kombëtar, rajonal dhe lokal)
• Zhvillimi i kurrikulave për grupet e interesit me prioritet.
• Kryerja e një studimi të përdoruesve të tanishëm institucional të informacionit mjedisor, duke përfshirë karakteristikat e tyre dhe nevojat e informacionit.
• Identifikimi i nevojave të portalit të Qendrës Aarhus të Tiranës dhe hulumtimet dhe hulumtimet përkatëse që mund të jenë të dobishme për përdoruesit e sistemit, dmth. Kërkimet akademike, të dhënat e shoqërisë civile etj.
• Nevojat për të dhëna me prioritet të lartë të identitetit, me vëmendje të veçantë për të dhënat që lidhen me konventat e shumta mjedisore.
• Sigurimi i mbështetjes teknike, duke përfshirë trajnimin dhe materialet e përdoruesit, për një qendër thelbësore informacioni që do të gjendet në Qendrën e Informimit Mjedisor të Aarhus në Tiranë përmes Programit REC Grant.