Praktika të mira për informimin mjedisor dhe përfshirjen gjinore

Praktika të mira për informimin mjedisor dhe përfshirjen gjinore
qershor 2017 | Printim | Broshurë

Kjo broshurë paraqet 7 praktika të mira, të zbatuara nga Organizatat e Shoqërisë Civile Shqiptare, lidhur me informacionin mjedisor dhe çështjet gjinore.

Qëllimi është që të sjellim në vëmendjen e lexuesit disa raste konkrete zbatimi, se si mund të realizohet grumbullimi dhe shpërndarjan e informacionit mjedisor, duke patur parasysh dhe respektimin e barazisë gjinore dhe përfshirjen e grave në çështjet e mjedisit.

Botimi është përgatitur në kuadër të projektit “Krijimi i Sistemit të Menaxhimit dhe të Monitorimit të Informacionit Mjedisor në Shqipëri në përputhje me Raportimin Global”, mbështetur nga PNUD në Shqipëri.

Numrat / Versione në gjuhë të tjera