Fushata ndërgjegjësuese mbi përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike dhe avantazhet që sjell zbatimi i qasjes bazuar në ekosistem për Lagunën Kune-Vain

National Awareness-Raising Campaign on Climate Change Adaptation and the Advantages of an Ecosystem-Based Approach to Increase Resilience to Climate Change Impacts

Origjina e fondeve

Albania

Emri i klientit/dhuruesit

Albanian Ministry of Environment

Vlera e projektit në total

EUR 94,500

Date

Shkurt 2017 – Dhjetor 2019

Vendet përfituese

Albania

Numri i stafit

4

Një nga sistemet më të rrezikuara të ligatinave shqiptare është sistemi lagunor Kune-Vaini (KVLS), që gjendet brenda deltës së lumit Drin-Mat në rajonin e Lezhës. KVLS mbulon një sipërfaqe prej 2.3 km2 dhe përbëhet nga laguna, ishuj, plazhe ranore, kapele dhe gjire. KVLS është një sistem kompleks që përmban laguna bregdetare, plazhe me rërë, këneta të kripura dhe pyje të përziera bregore. Ekosistemet brenda këtij sistemi të lagunës janë të lidhur ngushtë, me ndryshimet e një ekosistemi që çon në ndryshime në sistemet përreth. Ky sistem i tërë i lagunës është identifikuar si një rajon kritik i prekshëm ndaj ndikimeve aktuale të ndryshimeve klimatike, kështu që urgjentisht kërkohet zbatimi i ndërhyrjeve adekuate të adaptimit. Fondi i veçantë për ndryshimin e klimës (SCCF) ka miratuar të ardhura për zbatimin e projektit "Ndërtimi i elasticitetit të Kune-Vainit". Projekti synon të rrisë kapacitetet e qeverisë dhe komuniteteve lokale që jetojnë pranë KVLS për t'u përshtatur me ndryshimet klimatike duke përdorur një grup të integruar ndërhyrjesh adaptimi, duke përfshirë një qasje të bazuar në ekosistem (EbA).

Objektivi i përgjithshëm i projektit është të hartojë dhe zbatojë fushata sensibilizimi kombëtare, lokale dhe shkollore për përshtatjen e ndryshimeve klimatike dhe avantazhet e EbA-së për të rritur fleksibilitetin ndaj ndikimeve të ndryshimeve klimatike.

Objektivat specifike janë:

 • hartimin dhe zbatimin e një plani për menaxhimin e njohurive dhe strategjinë e komunikimit për të kapur, ruajtur dhe shpërndarë njohuritë e gjeneruara nga projekti SCCF;
 • të zhvillojë fushata ndërgjegjësimi për politikëbërësit dhe vendimmarrësit, qeverinë teknike dhe personelin joqeveritar dhe publikun e gjerë mbi përfitimet dhe zbatimin e ndërhyrjeve të EbA-së,
 • identifikimi dhe zhvillimi i aktiviteteve të ndërgjegjësimit novator për nxënësit në shkollat fillore, të mesme dhe të mesme për ndryshimet klimatike dhe EbA;
 • dhe të zbatojë aktivitete ndërgjegjësimi në shkolla në Shqipëri me një fokus të veçantë në shkollat e vendosura pranë KVLS.

Fushata kombëtare për ngritjen e vetëdijes do të zbatohet paralelisht me zhvillimin e projekteve të restaurimit dhe EbA-së në mënyrë që të rrisë ndërgjegjësimin e publikut për përfitimet e EbA-së në rritjen e elasticitetit ndaj ndryshimeve klimatike. Fushata do të dizajnohet në konsultim me aktorë të shumtë lokalë, dhe një qasje pjesëmarrëse do të përdoret për të zgjedhur ndërhyrjet. Pjesëmarrja e komuniteteve lokale dhe institucioneve qeveritare do të rrisë blerjen dhe pronësinë e projektit midis palëve të interesuara në nivel kombëtar dhe lokal, ndërkohë që mbështetja lokale do të sigurojë qëndrueshmërinë afatgjatë të projektit.

 • Kryerja e fushatave për ngritjen e vetëdijes për politikëbërësit dhe vendimmarrësit, stafin teknik dhe personelin joqeveritar dhe publikun e gjerë mbi përfitimet dhe zbatimin e ndërhyrjeve të EbA-së, bazuar në mësimet e nxjerra.
 • Identifikimi dhe zhvillimi i aktiviteteve të reja sensibilizimi për nxënësit në shkollat fillore, të mesme dhe të mesme për ndryshimet klimatike dhe EbA-së.
 • Zbatimi i aktiviteteve të ndërgjegjësimit të identifikuara në shkollat në Shqipëri me një fokus të veçantë në shkollat e vendosura pranë KVLS.
 • Organizimi i përvojave të përvojave dhe ngjarjeve të komunitetit për të lehtësuar të nxënit dhe dialogun midis hartuesve të politikave, zbatuesve dhe njerëzve lokalë që jetojnë brenda dhe përfitojnë nga faqet e ndërhyrjeve të përzgjedhura.

 

 • Asistenca teknike
 • Ndërtim kapaciteti
 • Stërvitje
 • Shpërndarja e informacionit përmes platformave online, mediave dhe ngjarjeve
 • Ndërgjegjësimi
 • Kapitalizimi i mësimeve të nxjerra